SCOPE งานบริษัท SEAFCO

งานเทคอนกรีต
เสาเข็มเจาะ
ทั้งหมด 3 อาคาร

งานเสาเข็ม
รับบ่อบำบัดน้ำเสีย
อาคาร A,B,C
งานเทคอนกรีต
เสาเข็มเจาะรับบ่อน้ำ